Andrei Siderskin harjoitusjärjestelmä YOGA23 (Y23) on joogan harjoittamisen informatiivinen järjestelmä. Se on suunnattu erityisesti meidän aikamme länsimaista yhteiskuntaa varten. Sitä kehitettäessä on otettu huomioon ja poistettu harjoitusten mahdolliset haitalliset sivuvaikutukset, jotka ovat tyypillisiä ohjelmille, joita on tarkoitettu harjoitettavan täysin erilaisissa historiallisissa, ilmastollisissa ja informaatioaalloiltaan poikkeavissa olosuhteissa kuin omamme.

Kaikki järjestelmässä YOGA23 (Y23) käytettävät harjoitukset kuuluvat joogassa yleisimmin käytettyihin ja tunnetuimpiin liikunta-, hengitys- ja meditaatiotekniikoihin. Järjestelmän suuri tehokkuus perustuu harjoitusten huolelliseen valintaan ja niiden käyttömenetelmän optimalisointiin. Käytettävien joogaharjoitusten mahdollisimman suuren turvallisuuden takaamiseksi kaikki YOGA23  (Y23) -menetelmän tekniikat on jaettu viiteen ”asteeseen”. Eri asteet ovat ikään kuin ”tekniikoiden käyttöönoton” vaiheita. YOGA23 (Y23) järjestelmän vakiintunut osa sisältää kolmentyyppisiä harjoitusohjelmia:

  1. Energodynaamiset osat (energodynamiikka tai vyayamat) – erikoisliikkeiden lyhyet sarjat
  2. Virtaukset (kriyat)
  3. Sarjat (vinyasat)

Sarjat

  1. 1)”Pehmeä” linja

Rakenteeltaan ”pehmeän” linjan harjoitussarja muistuttaa virtauksia, mutta harjoitusten suoritustapa on erilainen. Poiketen virtauksista, joissa yhdenkään harjoituksen pysähtynyt vaihe ei kestä yhtä hengitysjaksoa kauempaa, ”pehmeän” linjan sarjoissa harjoitusten staattiset vaiheet ovat suhteellisen pitkiä. Samoin kuin virtauksissa, ”pehmeän” linjan sarjoja on neljä eri variaatiota, jotka on tarkoitettu eri vuorokauden ajoille: ”Nousu” – varhainen aamu, ”Aamu” – aamupäivä klo 9-13, ”Päivä” – iltapäivä klo 13-18 ja ”Ilta” – ilta klo 18-23. Ja aivan samoin kuin virtauksissa, ”pehmeän” linjan sarjat on koottu siten, että harjoittaapa niitä mihin vuorokauden aikaan tahansa, voi käyttää harjoituskaavaa, jossa varmasti pääsee samaan, täysipainoiseen lopputulokseen joogaan syventymisessä riippumatta valmentautumisasteesta ja siitä, minkä asteen ohjelmaa käyttää.

”Pehmeän” linjan sarjoja voidaan yhdistää mihin tahansa muihin joogaharjoituksiin ja muihin kehittäviin järjestelmiin – sekä muiden metodien harjoittamiseen että intuitiiviseen harjoitukseen ilman tiettyä järjestelmää. Harjoittipa sitten mitä tahansa joogan variaatiota tai muita kehittäviä järjestelmiä, metodisen järjestelmän YOGA23 (Y23) ”pehmeän” linjan ohjelmien harjoittaminen voimistaa ja tasapainottaa perusharjoitusta. On luonnollisesti ymmärrettävää, että ”pehmeän” linjan potentiaali ilmenee täysipainoisemmin ja nopeammin yhdistettäessä ”pehmeä” linja harmonisesti virtausten ja ”kovan” linjan ohjelmien harjoittamiseen.

Ensimmäinen aste sisältää kolme kunkin tyyppistä ohjelmaa, toinen vaihe kahdeksan, kolmas kaksitoista, neljäs kuusitoista ja viides kaksikymmentä. Tämän lisäksi ”pehmeän” linjan kussakin asteessa on yksi variaatio pehmennettyä nidra-pranayamaa, jota myös voi käyttää kaikissa olosuhteissa.

Kehollisten vaikutusten syvyyden ja tiiviyden osalta ja neurohumoraalisen säätelyn mekanismien toiminnan optimoinnin vakausasteen osalta ”pehmeän” linjan ohjelmat jäävät hieman jälkeen ”kovan” linjan ohjelmista, kun taas toisaalta niiden yleinen tervehdyttävä ja psyykkinen potentiaali ilmenee huomattavasti selkeämmin kuin ”kovissa” ohjelmissa. Huomioiden harjoitusten suhteellinen pehmeys ja harjoittamisen helppous kelle tahansa valmiusasteesta riippumatta, syvä suotuisa ja tasapainottava vaikutus sekä kehoon että mieleen, mielen vapautuminen ”turhanpäiväisestä touhotuksesta” ja luovan potentiaalin avautuminen YOGA23 (Y23) metodisen järjestelmän ”pehmeän” linjan sarjat ”Nousu”, ”Aamu”, ”Päivä” ja ”Ilta” ovat ”täysikasvuista” raja –joogaa, jonka harjoittamisen tulokset ilmenevät parhaiten ja nopeimmin yhdistettäessä ”pehmeä” ja ”kova” ohjelma.

  1. 2)”Kova” linja

”Kovan” linjan ohjelmat edellyttävät harjoittajaltaan ”virittäytymistä” melko tinkimättömään ja syvään harjoitusvirtaan. ”Kovan” linjan ohjelmien harjoittamista ei pidä yhdistää muihin joogaharjoituksiin, mutta se saattaa toimia hyvin tehokkaana psyykkisenä ja fyysisenä tukena harrastettaessa mitä tahansa urheilua tai taistelulajeja.

”Kovan” linjan ohjelmat eivät sinällään riitä yksinään, vaan ne on tarkoitettu nopeaan ja oikeanlaiseen alkuun pääsemiseen harjoittelussa, jossa on tarkoitus siirtyä työskentelemään yksilöllisten ohjelmien kanssa. Ne ovat joogaharjoitusten radikaali muoto, ja niillä on suuri potentiaali valmistaa harjoittajan kehoa ja tietoisuutta yhä syvempiin ja vakavampiin harjoituksiin.  Tasapainon saavuttamiseksi harjoitettaessa ”kovan” linjan ohjelmia on harjoitukset syytä yhdistää virtausharjoituksiin ja ”pehmeän” linjan sarjoihin.

  1. 3)Rentoutussarja

”Pehmeiden” ja ”kovien” harjoitussarjojen lisäksi metodinen järjestelmä Y23 sisältää myös viisi ohjelmaa syvärentoutukseen ja tarkkaavaisuuden mekanismien energia-informatiivisten osien  hallinnan oppimiseen – niin sanotut ”rentoutussarjat” tai ”nidra-pranayamat”.

Virtausharjoitusten, ”pehmeän” linjan, ”kovan” linjan ja rentoutussarjan yhteistoimintaperiaate

”Pehmeän” linjan sarjat – raja –joogan tyyppinen psyykkinen vaikutus. ”Sisäisen dialogin” vaimeneminen, irtipäästämisen tilan työstäminen, havaintoalueen laajeneminen ja havaintokyvyn hallintakykyjen muodostuminen.

”Kovan” linjan sarjat – ”pehmeiden” sarjojen informaatiovaikutuksen syveneminen ja vakiintuminen sen ansiosta, että informaatioaineenvaihdunnan neuroendokriinien säätelymekanismien ytimen käytöstä työstetään ja optimoidaan syvältä tasolta, tajuisen tietoisuuden loogisten ja emotionaalisten tekijöiden käyttäytymisen hallinta.

Rentoutussarjassa on ”ensimmäinen” ja ”toinen” havainnointiaste yhdistetty yhtenäiseksi välineeksi tahdonhallintaimpulssien toteuttamiseksi.

Virtauksilla taataan energiapotentiaali, joka on välttämätön ”pehmeiden” ja ”kovien” sarjojen generoimien” informaatioaaltopakettien” kohonneen ”taajuustiiviyden” ylläpitämiseksi.

Järjestelmän Y23 tekninen perusta ja potentiaalisesti mahdolliset vakiintumattomat ohjelmat (”extralinja”)

Kaikki metodisen järjestelmän Y23 harjoitusohjelmat – sekä ryhmä- että yksilökäyttöön tarkoitetut – perustuvat 23 järjestelmälliseen harjoitussarjaan eli 23 ”perusmatriisiin”. Järjestelmä onkin nimetty näiden matriisien lukumäärän mukaan – YOGA23 (Y23). Laadittaessa henkilökohtaista harjoitusta riippuen ihmisen valmiusasteesta ja tarpeista ohjelma kootaan määrätyn asteen harjoituksista. Kussakin asteessa on neljä erityyppistä matriisia. Yhteensä kaksikymmentä matriisia viidessä asteessa. Asteen sisäiset matriisit on järjestetty niin, että henkilökohtaista ohjelmaa laadittaessa huomioidaan juuri kyseisen henkilön neurohumoraalisen säätelyn erityispiirteet. Matriisin kaikilla harjoituksilla on tarkasti määritelty rytmi, joka mitataan hengitysjaksoissa. Tällä tavoin voidaan parhaalla mahdollisella tavalla sovittaa henkilökohtaiset ohjelmat kyseisen henkilön biorytmiin ja stimuloida henkilön kykyjä syvään ja tehokkaaseen itsekontrolliin. Perusmatriiseja käyttävää linjaa on alettu kutsua nimellä ”extra”.

20 ”vaihematriisin” lisäksi ”extra” linjalla on kolme niin sanottua ”pikamatriisia”. Nämä ovat erityisiä harjoitussarjoja, jotka on poimittu ”vaihematriiseista” huipputehokkaiden, henkilökohtaisten ohjelmien laatimiseksi. Näitä käytetään vain erityistilanteissa.

”Extra” linjan 23 perusmatriisia eivät ole harjoitusohjelmia. Ne ovat sarja tekniikoita, joiden perusteella laaditaan konkreettisia ohjelmia sekä henkilökohtaisesti että ryhmille. Kyetäkseen työskentelemään ”extra” linjan matriisien kanssa on hallittava ammattimaisella tasolla radiestetisminen diagnostiikka, mieluiten käyttämällä ns. Siderskin heiluria.